Вход

Православен календар

Слово в Неделята на разслабения

 

1505221930

Послушайте, братя мои, слово за днешното четиво от Деянията апостолски. В това четиво се говори за изцеляването от апостол Петър чрез името на Иисус Христос на разслабения Еней, човек от град Лида, и за възкресението от мъртвите също от апостол Петър в град Иопия (Яфа) на една добродетелна жена на име Тавита, посредством молитва и след повелението „станѝ” (Деян. 9:32-42).

Кое в това четиво е достойно за отбелязване? Достойно за отбелязване е твърдата вяра на апостол Петър в Христа Спасителя и божествената животоряща сила Христова. Петър вижда пред себе си разслабения, обездвижен от осем години, и начаса го изцелява с името на Иисуса Христа. Енее, казва той на болния, Иисус Христос те изцерява; стани и си сбери постелката. И той веднага станал. След словото последвало делото.

Каква сила на вярата в Христа Бога! Каква сила на името Христово! То оживотворило в един миг умъртвените членове, дало им силата на младостта. Но и какво тясно единение на Петър с Христа! Каквото желае Петър, това желае и Господ. Каквото повелява Петър, на това съизволява и Господ. И то се изпълнява незабавно. Ето колко тясно се съединил с Христа чрез покаянието и вярата отреклият се преди това от Христа Петър! Ето каква непоколебима вяра вече имал в Него! Каква само пламенна любов! Слава на Христовото милосърдие, което приема каещите се грешници! Слава на божествената сила Христова, действаща у вярващите в Него!

Но вижте по-нататък как Петър чудодейства с Христовата сила. Двама човека идват при Петър и го молят да отиде в една къща, където лежала умрялата вече Тавита, като със сълзи го молят да извърши чудо с Божията име. Петър, след като отпраща всички вън, преклонява колене и се моли на Жизнодавеца Христа Бога да дарува живот на умрялата и като се обръща към тялото, казва: Тавито, стани! И тя отворила очите си и като видяла Петра, седнала. Той ѝ подал ръка, изправил я и като повикал верните и вдовиците, представил я пред тях жива.

Виждате ли какви чудеса върши крепката вяра на Петър! Виждате ли какви чудеса извършва възкръсналият от мъртвите и живеещ в безконечните векове Жизнодавец Христос Бог чрез Своя верен ученик! Какво ще кажат за това някои от днешните люде, наричащи себе си християни, които се срамят от Христовото име и спасителното Негово знамение и дръзват да Го приравняват към някакъв необикновен човек, невярвайки в Него като в Бог? Та нима всички тези Негови слова и дела не явяват в Него и досега Бога живия и всесилния, както и до кончината на вековете няма да престанат да явяват?

Защото, както за слънцето е невъзможно да не свети и да не оживотворява природата, така и за Христа Спасителя – да не чудодейства в Своята Църква и да не оживотворява вярващите в Него. И до днес Той извършва неизброимо множество чудеса с вярващите в Него както в душите, тъй и в телата им, очиствайки каещите се от всякакви грехове, прогонвайки от сърцата лютите скърби, подавайки мир, радост и дръзновение на сърцата и помощ във всички нужди, изцерявайки различни болести. Това от опит знаят всички живеещи според вярата и за това тяхната вяра е твърда и нищо и никой не могат да я разколебаят.

Застанете пред нас всички вие, маловерци, невярващи, и кажете дали сте видели някога нещо невярно у Христа, че на слово и на дело се отричате от Него и от Неговата Църква и говорите на вятъра вашите нелепи слова?! Но вие, вярващи, утвърждавайте се във вярата ден след ден, поучавайте се в нея всеки ден, старайте се да изпълнявате правилата на вярата, за да не охладнява вашата вяра, а да гори, да съгрява, да очиства, да освещава и да просвещава вашите сърца непрестанно. Защото духът на неверието се сили да разколебае вярата във всички сърца и съблазни за вярата се отправят навсякъде от разни глупави и развратени по ум и сърце люде.

Живейте според вярата, изпълнявайте църковните устави, молете се непрестанно с ум и сърце, призовавайте по-често пресладкото име на Христа нашия Спасител, посещавайте божествените служби в установеното време и вие ще бъдете с Бога и Бог ще бъде с вас. И Той ще ви помогне във всичко и особено в най-главното – да живеете благочестиво, със страх Божий и да спасите душите си. Амин.

Полное собрание сочинений Протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Том 2-й.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template16.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти